MIljøsanering

Uanset opgavens omfang eller kompleksitet yder ISV TRINAVA sikker og professionel miljøsanering af alle former for sundhedsfarlige eller miljøskadende materialer.

Miljøsanering hos os betyder:

  • Fuld projektstyring fra start til slut
  • Erfarne medarbejdere, der kender til opgaven
  • Fokus på sikkerhed og kvalitet
  • Dokumentation gennem hele processen
ISV TRINAVA medarbejder - miljoesanering af bygning

Sikker og effektiv Miljøsanering

Ved nedrivning eller renovering af gamle bygninger, er det ejerens pligt at lokalisere og afskaffe giftige eller miljøskadelige materialer som f.eks. asbest og PCB.  Giftige stoffer findes i mange bygningsdele i især ældre bygninger, og sikker og grundig afskaffelse af materialerne kan være en omfattende og omkostningsfuld opgave. 

Hos ISV TRINAVA hjælper vi derfor med rådgivning og planlægning af opgaven, og indgår i et tæt samarbejde med f.eks. bygherre, håndværkere eller myndigheder. På den måde sikrer vi en strømlinet og gnidningsfri proces, så miljøsaneringen sker så effektivt og omkostningsfrit som muligt.

Vores medarbejdere har mange års erfaring med afskaffelse af alle former for giftigt affald, og bliver løbende efteruddannet i de nyeste metoder og sikkerhedsstandarder.  Vi kan derfor garantere en arbejdsgang, hvor der er fokus på sikkerheden, og hvor vi altid leverer et grundigt og veldokumenteret slutresultat. 

Asbestsanering

Vi hjælper med alle former for asbestsanering, som f.eks. nedtagning af asbesttage, asbestplader og andre asbestholdige materialer.

Asbeststøv er sundhedsskadeligt, og derfor er det vigtigt at demontering og fjernelse håndteres på den rigtige måde og i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse. ISV TRINAVA har mere end 25 års erfaring, og er en af Danmarks førende virksomheder inden for asbestsanering. 

Alle opgaver med asbestsanering starter med en vurdering af  opgaven i samarbejde med alle involverede parter. Efter planlægningen fjernes de asbestholdige materialer under sikre forhold med afdækning og undertryk, så asbeststøvet ikke spreder sig.

Arbejdet afsluttes med to grundige rengøringer af alle berørte områder, hvilket sikrer, at der ikke findes spor af asbest efter saneringen. 

Afslutningsvis bliver området testet med asbest-test, så vi kvalitetsikrer og dokumenterer slutresultatet. 

PCB-sanering

PCB (Polychlorerede Biphenyler) er en gruppe af kemiske stoffer, som fra 1950 til 1976 blev anvendt som tilsætningsstoffer til f.eks. fugemasser, termorudelim og betonmaling. Da PCB fordamper og vandrer gennem porøse materialer, kan det f.eks. forekomme i beton, mursten og trærammer, der grænser op til PCB-holdige materialer.

ISV TRINAVA tilbyder komplette løsninger for håndtering af PCB, som omfatter følgende opgaver:

  • Prøvetagninger og registrering af PCB-indhold i fuger, termoruder, maling m.v.
  • Handlingsplan for sanering af registrerede PCB-forekomster
  • Arbejdsmiljørigtig PCB-sanering indvendigt og udvendigt som udføres af specialister
  • Effektiv sikring mod spredning af PCB til omgivelserne under saneringen
  • Sikker og korrekt håndtering af PCB-holdigt affald
  • Komplet dokumentation af hele saneringsforløbet

Blysanering

Blyholdig maling er yderst sundhedskadeligt, og bliver farligt når malingen nedbrydes til støv som kan indåndes.

Det er derfor et krav fra  fra Arbejdstilsynet, at vægge med blymaling nedrives eller på anden måde gennembrydes ved renovation, og at det blyholdige affald sikres og fjernes forsvarligt. 

Blysanering udføres i et afgrænset rum med tætsluttende skærmvægge, hvor der er undertryk og konstant luftskifte. Alt arbejde inde i området udføres med specielle åndedrætsværn og specielle dragter. Alt byggeaffald skal på deponi, hvis indholdet af bly er over 40 mg/kg.

Sikring mod radon

Radon er en radioaktiv luftart, der forekommer naturligt og dannes af grundstoffet radium i undergrunden. Radon er kræftfremkaldende og kan trænge ind i bygninger, hvis de ikke er sikret. Det sker f.eks. igennem utætheder i boligens konstruktioner mod jord, såsom gulve og kældervægge.

Først og fremmest er det en god idé at få målt radonniveauet, så der kan konstateres, hvor stort problemet er. Ud fra målingen er det nemmere at vurdere, hvad der bør gøres for at mindske radonniveauet i inde-luften.

Sikring mod radon kan f.eks. ske via et radonsug, der sænker lufttrykket under gulvkonstruktionen i det lag af grus, sand eller tilsvarende materiale, som gulvkonstruktionen i bygningen er placeret på. Suget kræver oftest, at der findes et kapillarbrydende lag under gulvkonstruktionen, før det har en effekt.

Et sug kan også være aktuelt, hvis der er jordforurening på grunden, da det ikke blot reducerer mængden af radon, men i det hele taget reducerer mængden af skadelige jordgasser, der kan trænge op i bygningerne. Et radonsug kan reducere mængden af radon men aldrig fjerne gasserne helt, da radon findes naturligt i vores omgivelser.

Idealet er at få nedbragt radonindholdet i indeluften til under 100 Bq/m3 jf. bygningsreglementet og anbefalet af Sundhedsstyrelsen og Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

Dråber fra ISV | Trinava Industri og Skadeservice logo

Hvad kan vi hjælpe med?

Har du spørgsmål? Skriv din besked via formularen herunder, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

ISV TRINAVA - professionel skade- og industriservice i hele Danmark